Một số hình ảnh phòng chống dịch bệnh covid-19 tại các lớp.